طراحی لوگو

لوگو را می توان به نوعی هویت یک برند در نظر گرفت، عموما برای طراحی لوگو از ویژگی های بارز آن شرکت یا کسب و کار بهره گرفته می شود و سعی می کنند به کمک گرافیک ، آن ویژگی را به نوعی به تصویر بکشند یا نام شرکت را به صورت خاص و منحصر بفرد طراحی می کنند.
از انواع لوگو می توان به لوگوی تصویری ، لوگو نوشتاری(تایپوگرافی) ، لوگو ترکیبی(تصویری + نوشتاری) اشاره نمود

6 تیر 1401

طراحی لوگو

لوگو را می توان به نوعی هویت یک برند در نظر گرفت، عموما برای طراحی لوگو از ویژگی های بارز آن شرکت یا کسب و کار بهره گرفته می شود

6 تیر 1401

طراحی لوگو

لوگو را می توان به نوعی هویت یک برند در نظر گرفت، عموما برای طراحی لوگو از ویژگی های بارز آن شرکت یا کسب و کار بهره گرفته می شود

6 تیر 1401

طراحی لوگو

لوگو را می توان به نوعی هویت یک برند در نظر گرفت، عموما برای طراحی لوگو از ویژگی های بارز آن شرکت یا کسب و کار بهره گرفته می شود

6 تیر 1401

طراحی لوگو

لوگو را می توان به نوعی هویت یک برند در نظر گرفت، عموما برای طراحی لوگو از ویژگی های بارز آن شرکت یا کسب و کار بهره گرفته می شود